Tài khoản nội bộ

Danh sách chi

STT Số tài khoản Content Số tiền chi Ngày giờ Tình trang
1 TK092001 Chi cho khoản gì đó 250.000 12/05/2021 15:23:25 Hoàn thành
2 TK092001 Chi cho khoản gì đó 250.000 12/05/2021 15:23:25 Hoàn thành
3 TK092001 Chi cho khoản gì đó 250.000 12/05/2021 15:23:25 Hoàn thành

Danh sách thu

STT Số tài khoản Content Số tiền thu Ngày giờ Tình trang
1 TK092001 Thu cho khoản gì đó 250.000 12/05/2021 15:23:25 Hoàn thành
2 TK092001 Thu cho khoản gì đó 250.000 12/05/2021 15:23:25 Hoàn thành
3 TK092001 Thu cho khoản gì đó 250.000 12/05/2021 15:23:25 Hoàn thành
Thêm tài khoản
Tiếp tục