Quản lý thông tin hệ thống

STT Mã khiếu nại Khách hàng Chủ đề Tóm tắt Ngày giờ khởi tạo Tình trang
1 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý
2 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý
3 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý
4 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý
5 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý
6 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý

Danh sách giao chiện chức năng

STT Giao diện Chức năng xem Thêm Sửa Xóa Note
1 Danh sách Real Estates Xem thất cả
Content Note Sửa
2 Cập nhật thông tin Real Estates Xem thất cả
Content Note Sửa
3 Danh sách hàng hóa dịch vụ Xem thất cả
Content Note Sửa
4 Cập nhật thông tin hàng hóa dịch vụ Xem thất cả
Content Note Sửa
5 Asset Manager Xem thất cả
Content Note Sửa
6 Cập nhật thông tin tài sản Xem thất cả
Content Note Sửa
Thêm mới
>>>