Phiếu chi

Trạng thái của phiếu thu
Chi tiết phiếu chi
STT Content ĐVT Số lượng Đơn giá Tổng tiền chưa thuế Tiền thuế Tổng tiền Note
1 Chi khoản a Kg 3 25.000 75.000 7.500 (10%) 82.500 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
2 Chi khoản a Kg 3 25.000 75.000 7.500 (10%) 82.500 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
3 Chi khoản a Kg 3 25.000 75.000 7.500 (10%) 82.500 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
>>>