Receipts & Payment Manager

Tổng tiền thu
DANH SÁCH THU
STT Khách hàng Số tiền Note Phản hồi
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
Thêm mới
Tổng tiền chi
DANH SÁCH CHI
STT Khách hàng Số tiền Note
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
Thêm mới
Tổng tiền thu
DANH SÁCH THU
STT Khách hàng Số tiền Note Phản hồi
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Content của phiếu thu. Sửa
Thêm mới
Tổng tiền chi
DANH SÁCH CHI
STT Khách hàng Số tiền Note
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
1 Lê Nguyễn trần Vương 25.000.000 Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Content của phiếu thu. Content của phiếu chi. Sửa
Thêm mới
>>>