Danh mục chi phí

STT Tên chi phí Số tiền dự kiến % thuế Note
1 Tiền thuế nhà 25.000.000 0 Content chi phí. Content chi phí.Content chi phí.Content chi phí. Sửa
2 Tiền điện 25.000.000 0 Content chi phí. Content chi phí.Content chi phí.Content chi phí. Sửa
3 Tiền nước 25.000.000 0 Content chi phí. Content chi phí.Content chi phí.Content chi phí. Sửa
4 Tiền Internet 25.000.000 0 Content chi phí. Content chi phí.Content chi phí.Content chi phí. Sửa
5 Tiền vệ sinh 25.000.000 0 Content chi phí. Content chi phí.Content chi phí.Content chi phí. Sửa
6 Tiền bảo vệ 25.000.000 0 Content chi phí. Content chi phí.Content chi phí.Content chi phí. Sửa
Thêm mới
STT Tên chi phí ĐVT Số tiền dự kiến % thuế Note
1 Gạo 8 xoan Kg 25.000.000 15 Content chi phí. Content chi phí.Content chi phí.Content chi phí. Sửa
2 Phí mua hàng Lượt 25.000.000 10 Content chi phí. Content chi phí.Content chi phí.Content chi phí. Sửa
3 Phí ship Lượt 25.000.000 10 Content chi phí. Content chi phí.Content chi phí.Content chi phí. Sửa
3 Ô tô Chiếc 25.000.000 700 Content chi phí. Content chi phí.Content chi phí.Content chi phí. Sửa
Thêm mới