Thêm mới Khiếu nại
STT Số HĐ Khách hàng Ngày ký Ngày hết hạn Tình trang Phản hồi
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
Thêm mới
Thêm mới Khiếu nại
STT Số HĐ Khách hàng Ngày ký Ngày hết hạn Tình trang Phản hồi
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
1 HDTBDS01 Lê văn A 11/05/2020 11/05/2021 Đang họat động Sửa
Thêm mới