Cập nhật thông tin hợp đồng Hàng Hóa & Dịch vỤ

Hình thức Transactions

Tình trạng hợp đồng

Đại diện bên A
STT Khách hàng Note
1 Khách hàng Q Content của Note Sửa
2 Khách hàng E Content của Note Sửa
Đại diện bên B
STT Khách hàng Note
1 Khách hàng U Content của Note Sửa
2 Khách hàng Z Content của Note Sửa
Danh sách chi phí ấn định theo hợp đồng
STT Content Số tiền Note
1 Thu phí QA 25.000.000 Content chi phí ấn định theo hợp đồng Sửa
1 Thu phí QA 25.000.000 Content chi phí ấn định theo hợp đồng Sửa
1 Thu phí QA 25.000.000 Content chi phí ấn định theo hợp đồng Sửa
1 Thu phí QA 25.000.000 Content chi phí ấn định theo hợp đồng Sửa
1 Thu phí QA 25.000.000 Content chi phí ấn định theo hợp đồng Sửa
Danh sách hình ảnh các loại giấy tờ liên quan
>>>