Danh sách khiếu nại

lập khiếu nại
STT Mã khiếu nại Khách hàng Chủ đề Tóm tắt Ngày giờ khởi tạo Tình trang
1 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý
2 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý
3 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý
4 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý
5 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý
6 KHKN092001 Lê văn A Khiếu nại về vấn đề gì đó. Có thể là không hài long hay muốn kiếm chuyện với nhà cung cấp dịch vụ. 11/05/2020 23:12:05 Đang xử lý Xử lý